ข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคในยุคดิจิทัล

สภาดิจิทัลฯ มุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคในยุคดิจิทัล จึงได้ประมวล “ข้อเสนอ (ร่าง) เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคในยุคดิจิทัลฯ” หรือ "White Paper (Draft) Building Thailand as a Technology Hub in the Digital Era"
ข้อเสนอนี้ได้มาจากการศึกษาวิจัยร่วมกับองค์กรภาคเอกชนต่างๆ และบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง บริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์จำกัด และผ่านการแปลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกรรมการและสมาชิกของสภาดิจิทัลฯ มาหลายครั้ง โดยมุ่งเน้นการผลักดันนโยบายของภาครัฐบาล เพื่อความเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศคลิกลิงก์ เพื่อดาวน์โหลด   01102020-ร่างข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาค


คลิกลิงก์ เพื่อดาวน์โหลด    01102020-Draft Building Thailand as a Technology Hub in the Digital Era


สภาดิจิทัลฯ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาแรงงานไทยสู่ความต้องการของอาชีพในอนาคต โดยเป็นส่วนหนึ่งของ การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ และการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคในยุคดิจิทัล จึงได้ประมวล “ข้อเสนอ (ร่าง) เพื่อการพัฒนาแรงงานไทยสู่อาชีพในอนาคต” หรือ "White Paper (Draft) Developing Thailand's Future Workforce"
ซึ่งข้อเสนอนี้ได้มาจากการศึกษาวิจัยร่วมกับองค์กรภาคเอกชนต่างๆ และบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง บริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์จำกัด และผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกรรมการและสมาชิกของสภาดิจิทัลฯ มาหลายครั้ง


คลิกลิงก์ เพื่อดาวน์โหลด  16072020-ร่างข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนแรงงานไทยแห่งอนาคตคลิกลิงก์ เพื่อดาวน์โหลด    16072020-Draft Devoloping Thailands Future Workforce
สนับสนุนโดย