Error returned Invalid input - 'ธงตั้งศรีตระกูลรองประธานสภาฯให้แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยในรายการThinkingNetworkคลื่นความคิดFM96-5พร้อมผลักดันแรงงานดิจิทัลไทยเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม4-0', required number