Error returned Invalid input - '-สภาดิจิทัลฯ-จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการถกข้อคิดเห็นต่อแนวทางกำกับ-utilitytokenพร้อมใช้-หวังส่งเสริมการลงทุนพร้อมขับเคลื่อนกลไกกำกับดูแลการซื้อขายที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ', required number