Error returned Invalid input - '-สภาดิจิทัลฯ-ร่วมกับคณะกรรมการผ่านประชุมออนไลน์ถกข้อคิดเห็นต่อพ-ร-บ-การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ-ศ-2542ทบทวนธุรกิจที่จะนำออกจากบัญชีท้าย', required number