10 อันดับ อาชีพด้านดิจิทัลและมาตรฐานวิชาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ (คาดการณ์อัตราแรงงานที่ต้องการ พ.ศ. 2563-2567)


สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะการปรับตัวของเทคโนโลยีและดิจิทัลที่รุนแรง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานในอนาคตอย่างแน่นอน การตัดสินใจเลือกสายอาชีพหนึ่งๆ จึงมีความสำคัญ  เลือกถูกทาง ก็จะมีโอกาสก้าวไปในอาชีพการงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ลองมาดูเทรน 10 อันดับแรกในอาชีพด้านดิจิทัล (คาดการณ์อัตราแรงงานที่ต้องการ พ.ศ.2563-2567) และแนวโน้มอัตราเงินเดือน ใน 5 ปีแรกของการทำงานที่ตลาดแรงงานต้องการ  เผื่อหลายๆ คนที่กำลังลองหาข้อมูลเพื่อเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจให้กับตัวเองไปด้วยกันpage 01-01
page 02-3-01


 
สนับสนุนโดย