BRING
DIGITAL
FUTURE
TO
EVERYONE

DCT Direction & Goals
ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอกราบถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน


ทรงพระเจริญ


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม


ข้าพระพุทธเจ้า สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย


สภาดิจิทัลฯ ร่วมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยขอร่วมไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำภู


ขอส่งกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้

ความเป็นมาของ DCT

เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ ดังนั้นจึงเกิดการรวมตัวของภาคเอกชนเป็น "สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย" เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้


"ศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : ความเป็นมาของ DCT

ตัวเร่ง วิกฤตและโอกาสทางด้านดิจิทัล

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปยังเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก ท่ามกลางวิกฤตนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 จากนี้จะมีทิศทางอย่างไร ?


"ศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : ตัวเร่งวิกฤตและโอกาสทางด้านดิจิทัล

พันธกิจของสภาดิจิทัลฯ

การยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงการใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนถือเป็นเป้าหมายสำคัญของสภาดิจิทัลฯ"ศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
คลิกเพื่อชม DCT Digital Future : พันธกิจของสภาดิจิทัลฯ

การจัดอันดับความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัล

โลกแห่งยุคดิจิทัล เป็นยุคที่มีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อพัฒนาศักภาพด้านดิจิทัลให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้นั้น เรามาดูการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัล เพื่อให้เราสามารถปรับตัวให้ก้าวทันยุคดิจิทัลต่อไป"ธิดารัธ ธนภรรคภวิน" รองประธานและประธานพันธกิจด้านกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม 

DCT Digital Future : การจัดอันดับความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัล

E-Government

การที่จะพาประเทศก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวางในภาคธุรกิจและภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงบริการสาธารณะ ซึ่งเกิดจากภาครัฐนำดิจิทัลมาให้บริการนั่นคือ "E-Government""วีระ วีระกุล" รองประธานและประธานพันธกิจด้านการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : E-Government

Ease Of Doing Business

ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease Of Doing Business) คือ ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ สตาร์ทอัพ รวมถึงการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย"ปฐม อินทโรดม" กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Ease Of Doing Business

ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการแข่งขันด้านดิจิทัล (PPPP)

ในปัจจุบัน ภาคธุรกิจมีการปรับตัวสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ภาครัฐมีการวางนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำพาประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มรูปแบบ
"ศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future

: ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการแข่งขันด้านดิจิทัล (PPPP)

Education Reform / Digital Literacy Level

หากโจทย์ของประเทศไทยคือการปฏิวัติระบบดิจิทัลของอุตสาหกรรม 4.0 เราจำเป็นต้องมาดูตัวชี้วัดระดับทักษะความสามารถดิจิทัลของคนไทยว่าอยู่ตรงจุดไหน?"เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์" รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future

: Education Reform / Digital Literacy Level

Digital Workforce (Coding)

การที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ทักษะด้านดิจิทัลถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก"สุเมธ ตั้งประเสริฐ" กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Digital Workforce (Coding)

Digital Economy

ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้ได้นั้น อุตสาหกรรมต่างๆ จำเป็นต้องนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ"วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์" รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ระหว่างประเทศ) สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Digital Economy

Tech Investment

การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการนำพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 สิ่งสำคัญที่เราต้องทำนั่นคือการผลักดันระบบนิเวศให้สมบูรณ์มากที่สุด หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญคือการเพิ่มการลงทุนใน Startup และ Tech Company ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น"พรสุข ม้วนหรีด" กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Tech Investment

Cybersecurity ภัยคุกคามทางไซเบอร์

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้การทำธุรกรรมและการติดต่อสื่อสารไปอยู่ในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการป้องกันรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงเป็นสิ่งสำคัญ"นนทวัตต์ สาระมาน" กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Cybersecurity ภัยคุกคามทางไซเบอร์

Digital Skill & Digital Employment Demand

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทักษะแรงงาน เพื่อรองรับความต้องการที่เกิดขึ้น มาดูกันว่ามีทักษะอะไรบ้างที่มีความจำเป็นและเป็นทักษะแห่งอนาคต"ธง ตั้งศรีตระกูล" รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ในประเทศ) สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future

: Digital Skill & Digital Employment Demand

Global Leader

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุค 4.0 คือการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม หรือ Global Leader ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย"ดร. เมธวิน กิติคุณ" กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Global Leader

การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการแพทย์

สภาดิจิทัลฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเอาเทคโนโลยีและดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมสรรพกำลัง “พันธมิตรดิจิทัล” นำเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัลสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 "ลักษมณ์ เตชะวันชัย" รองประธานและประธานพันธกิจงานโครงการพิเศษ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future

: การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการแพทย์

Digital Accessibility

ในปัจจุบัน กลุ่มผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นมีหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ไปจนถึงกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะผู้พิการ ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้"ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท" รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาสังคมดิจิทัล สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Digital Accessibility 

Child Online Protection

ในปัจจุบัน การที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ย่อมมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง เนื่องจากเนื้อหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ไม่ใช้พื้นที่ปลอดภัยของเด็กเสมอไป"ธิดารัธ ธนภรรคภวิน" รองประธานและประธานพันธกิจด้านกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Child Online Protection

Innovation Index

นวัตกรรม คือ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย DCT Digital Future จะพาไปหาคำตอบว่าประเทศไทยมีแนวโน้มในการพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมอยู่ตรงจุดไหน ?"ธเนศ โสรัตน์"กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Innovation Index

Prev
Next
Our service

As one of the missions of the Digital Council Is the development of human resource potential We have therefore created a Digital Learning Portal that allows everyone to come to Upskill and Reskill and step into digital transformation at the same time.

Training

Because we believe that everyone's potential is unlimited.

We therefore aim to improve training In various formats To help bring out the potential of everyone as much as possible

learn more
Startup Clinic

A hub of information to startups covering support, investment, skills development, talent and tax incentives.


learn more
Latest news and activities
see all
Sponsorship