DCT Digital Future : EP1 ตอน ความเป็นมาของ DCT


เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ ดังนั้นจึงเกิดการรวมตัวของภาคเอกชนเป็น "สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย" เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้

DCT Digital Future : EP1 ตอน ความเป็นมาของ DCT
"คุณศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยสนับสนุนโดย