graphic infographic
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act (PDPA)
23 Jun 2021

เรื่องใกล้ตัวที่ควรศึกษาเพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว รวมถึงมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลกรณีที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และในมุมมองขององค์กร / บริษัทจะต้องทราบถึงข้อปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล


download graphic infographic
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act (PDPA)
download