graphic infographic
การเก็บภาษีกำไรจากการลงทุน (Capital Gain Tax) กับการพัฒนา Ecosystem ของ Tech Company
17 Jul 2021

เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ ที่ประเทศที่มีการลงทุน และ จำนวนของ Unicorn มาก มักเป็นประเทศที่มีนโยบายสนับสนุนด้านการลงทุน ซึ่งหนึ่งในนั้น คือการเก็บภาษี Capital Gain

มาดูการเปรียบเทียบ ภาษี Capital Gain vs. การลงทุน และ จำนวนของ Unicorn ของประเทศต่างๆ

ถึงเวลาแล้วหรือยัง ?? ที่เราต้องมาพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง 


CGT3-1-01
download graphic infographic
การเก็บภาษีกำไรจากการลงทุน (Capital Gain Tax) กับการพัฒนา Ecosystem ของ Tech Company
download