graphic infographic
"Regional Innovation Hub" การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในอนาคต
18 Aug 2021

การที่จะทำให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและสามารถไปสู่ความเป็นแหล่งการลงทุนและศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมของภูมิภาค (Regional Innovation Hub) ได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเป็นพันธกิจหลักของสภา ซึ่งเป็นเรื่องที่สภาให้ความสำคัญและกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินการไว้ภายใต้การส่งเสริมและขับเคลื่อนของสภาดิจิทัลฯ ในปี 2021 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสและการเติบโตของประเทศไทยในปัจจุบันผ่านตัวเลขดัชนีชี้วัดเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญของสภาดิจิทัลฯ ที่ต้องร่วมผลักดันให้พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในอนาคต


02 Regional Hub-edit-01

download graphic infographic
"Regional Innovation Hub" การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในอนาคต
download