graphic infographic
สภาดิจิทัลฯ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี3
25 Mar 2022

สภาดิจิทัลฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมติดตาม Live Streaming ก่อนการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ของคณะ STEAM-Space ไทย ใน พิธีแถลงข่าวทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี3” Mission to NASA, UAH & USSRC    


ร่วมรับชมเสวนาทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย และ อนาคตประเทศไทยด้าน STEAM & SPACE Education


วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14:00-16:00 น.


ผ่านทาง FB : GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ที่ https://www.facebook.com/gistda download graphic infographic
สภาดิจิทัลฯ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี3
download