graphic infographic
สรุปข้อคิดเห็นจาก DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “เส้นทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของไทยสู่การแข่งขันในระดับโลก”
28 Mar 2022

หนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ นั่นคือการมุ่งส่งเสริมทักษะดิจิทัลและพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เพื่อรองรับความต้องการด้านอาชีพในอนาคต และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในระดับโลก


สภาดิจิทัลฯ เชิญชวนมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาทักษะและกำลังคนดิจิทัลในสรุปข้อคิดเห็นจาก DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “เส้นทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของไทยสู่การแข่งขันในระดับโลก” 


ร่วมรับชมย้อนหลังคลิก DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “เส้นทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของไทยสู่การแข่งขันในระดับโลก”


download graphic infographic
สรุปข้อคิดเห็นจาก DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “เส้นทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของไทยสู่การแข่งขันในระดับโลก”
download