graphic infographic
มาตรการสนับสนุนด้านภาษี 200%
25 Jul 2022

มารู้จักมาตรการเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีแก่ SMEs 200% สนับสนุนซอฟต์แวร์ ยกระดับธุรกิจ ปรับตัวยุคชีวิตวิถีใหม่


เมื่อภาครัฐ​ พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และขยายขีดความสามารถทางการแข่งขัน ผ่านนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบริการโปรแกรม (Software as a Service) โดย ดีป้า บูรณาการการทำงานกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ประกาศหลักเกณฑ์การรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และผู้ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเข้าสู่มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล


มาตรการดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความประสงค์จะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมรองรับชีวิตวิถีใหม่ ก่อนก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต และจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และผู้ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าสู่มาตรการฯ และขึ้นทะเบียนกับดีป้าอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้น


download graphic infographic
มาตรการสนับสนุนด้านภาษี 200%
download