graphic infographic
คนไทยเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้น้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย
15 Aug 2022

รู้หรือไม่ คนไทยเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้น้อยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ?


สภาดิจิทัลฯ ชวนดูการเปรียบเทียบสถิติการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคนไทยซึ่งน้อยกว่าประเทศอื่นในเอเชีย


และจากข้อมูล UNICEF พบว่าการขาดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทำให้เด็กและเยาวชนเสียโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นช่วงโควิด-19


ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคนไทยอย่างทั่วถึงเพื่อพัฒนาประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน


download graphic infographic
คนไทยเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้น้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย
download