report
มาตรการลดหย่อนภาษี 200% ที่ SMEs และ Startups ควรรู้
6 Sep 2022

สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญท่านรับฟังบรรยายออนไลน์

“มาตรการลดหย่อนภาษี 200% ที่ SMEs  และ Startups ควรรู้“ 

  • มาทำความเข้าใจมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200%
  • ทำอย่างไรจะได้เป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ในโครงการ
  • ธุรกิจที่สามารถรับสิทธิทางภาษีและต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
  • การต่อยอดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการดิจิทัลของ depa
download report
มาตรการลดหย่อนภาษี 200% ที่ SMEs และ Startups ควรรู้
download