graphic infographic
ตลาดทุนสำหรับ SMEs และ Startups
27 Oct 2022

DCT ชวนดูช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดทุนสำหรับ SMEs และ Startups ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถระดมทุนในวงกว้าง มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งทุนที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างโอกาสระดมทุน และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง 


โดยการเปรียบเทียบข้อมูลช่องทางการระดมทุนของตลาดทุนระหว่าง

  • ระดมทุนในวงจำกัด (หุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ ESOP)
  • Crowdfunding
  • Live Exchange


ทั้งนี้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจสำหรับ SMEs และ Startups ซึ่งเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนdownload graphic infographic
ตลาดทุนสำหรับ SMEs และ Startups
download