graphic infographic
"Data Localization" ตัวอย่างของประเทศที่มีกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในประเทศ (ห้ามส่งออกต่างประเทศ)
12 Jan 2023

ในปัจจุบัน ประเด็นที่มาพร้อมกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นั่นคือ การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในประเทศ (Data Localization) 


ดังนั้น วันนี้ DCT จะพาทุกคนมาร่วมเรียนรู้ตัวอย่างของประเทศที่มีกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในประเทศ โดยห้ามส่งออกต่างประเทศ 


มาดูกันเลย ! ว่าประเทศใดบ้างที่มีกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไว้ในประเทศเท่านั้น ??

  • ข้อมูลระบุตัวตน (Personal Data)
  • สุขภาพ (Health Care / Health Records)
  • โทรคมนาคม (Telecommunications)
  • บริการทางการเงิน (Financial Services)
  • ข้อมูลการชำระเงิน (Payment Data)
  • แผนที่และการสำรวจ (Mapping & Surveying)  download graphic infographic
"Data Localization" ตัวอย่างของประเทศที่มีกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในประเทศ (ห้ามส่งออกต่างประเทศ)
download