report
กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กช่วงล็อกดาวน์
11 Jun 2020

วิกฤตโควิด19 ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่ต้องเลื่อนออกไป และใช้เวลาอยู่ที่บ้านจนกว่าสถานการณ์​จะคลี่คลาย ดังนั้น การฝึกทักษะต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เป็นอีกแนวทางที่ผู้ปกครองควรสนับสนุน ติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์พิเศษ “ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วยชีวิตดิจิทัล”

ติดตามรายงานพิเศษ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วยชีวิตดิจิทัล คลิก ตอน "กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กช่วงล็อกดาวน์"

download report
วิกฤตโควิด19 ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่ต้องเลื่อนออกไป และใช้เวลาอยู่ที่บ้านจนกว่าสถานการณ์​จะคลี่คลาย ดังนั้น การฝึกทักษะต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เป็นอีกแนวทางที่ผู้ปกครองควรสนับสนุน ติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์พิเศษ “ฝ่าวิกฤตโควิด19ด้วยชีวิตดิจิทัล”
download