report
สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “SEC SME/Startup Forum : เริ่มต้นอย่างไรในตลาดทุน”
17 Mar 2021

ถ้าบริษัท SME และ Startup จะเริ่มต้นลงทุนต้องทำได้อย่างไร ?

สภาดิจิทัลฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME/Startup และผู้ที่สนใจ ห้ามพลาด!! มาร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “SEC SME/Startup Forum : เริ่มต้นอย่างไรในตลาดทุน” มาเจาะลึกความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการระดมทุนผ่านตลาดทุนไปพร้อมๆกัน

รับชมได้ทาง Facebook Live สำนักงาน ก.ล.ต. ในวันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.


297594

download report
สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “SEC SME/Startup Forum : เริ่มต้นอย่างไรในตลาดทุน”
download