report
พ.ร.บ. สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ฉบับภาษาอังกฤษ
12 Mar 2021

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน มีหน้าที่ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล การพัฒนาบุคคลากรด้านดิจิทัล ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และได้จัดทำพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานของสภาดิจิทัลฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐในบางกรณี เพื่อประโยชน์ในความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จึงมีความตระหนักเกี่ยวกับความเป็นสากลของข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ


ทั้งนี้สภาดิจิทัลฯ จึงได้จัดทำพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ฉบับภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณะ หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ


download report
พ.ร.บ. สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ฉบับภาษาอังกฤษ
download