graphic infographic
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เชื่อมต่อโรงเรียนกับการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
28 Apr 2021

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี มีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยให้เกิดความยั่งยืน ด้วยเป้าหมายในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถดึงศักยภาพของตนเองสู่การเป็น “เด็กดีและเด็กเก่ง” โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 และเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนกับโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนกว่าห้าพันโรงเรียนทั่วประเทศ วันนี้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี พร้อมขยายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “MARKET MECHANISMS กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลักของการยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาไทยให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย จึงได้ริเริ่ม “ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี” เพื่อเปิดรับการบริจาคจากทุกภาคส่วนบนเว็บไซต์ connexted.org โดยมุ่งหวังสร้าง “โอกาส” ครั้งใหญ่ให้กับการศึกษาไทย

bnn_content_01

ขั้นตอนการบริจาคเพื่อการศึกษา

bnn_content_05 (1)
"มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้เด็กไทยมีอนาคตที่ดีขึ้น"

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม คลิก มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี 

download graphic infographic
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เชื่อมต่อโรงเรียนกับการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
download