graphic infographic
Minecraft : Education Edition
5 May 2021

หลักสูตรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มากกว่า 150 ชั่วโมงของบทเรียนที่สอดคล้องกับ CSTA และ ISTE และเริ่มต้นด้วยแหล่งข้อมูลสำคัญ - รวมถึงคำแนะนำสำหรับนักการศึกษาและวิดีโอการฝึกอบรมออนไลน์

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม คลิก Minecraft : Education Edition

download graphic infographic
Minecraft : Education Edition
download