report
ร่วมสำรวจความคิดเห็นความตระหนักเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
26 Apr 2021

สภาดิจิทัลฯ เชิญชวนท่านร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นความตระหนักเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน

แบบสอบถามนี้ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 26 เม.ย. - 12 พ.ค. 2564 จัดทำและดำเนินการโดย ฝ่าย ICDL-PDPA สถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

สนับสนุนโดย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมการค้าดิจิทัลไทย บริษัท เทค ไทยแลนด์ อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์
1. การสำรวจ และเผยแพร่ผลการวิจัย เรื่อง ความตระหนักเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ของบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. การนำไปใช้ประโยชน์การวางแผนพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศ

สนใจร่วมตอบแบบสอบถาม คลิก การสำรวจความคิดเห็นความตระหนักเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน