graphic infographic
e-Meeting คืออะไร ?? แล้วต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ??
19 May 2021

ด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ทั่วโลก หลายองค์กรจึงมีมาตรการการทำงานที่บ้านและใช้การประชุมออนไลน์แทน โดยการประชุมที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมี เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งหากจัดขึ้นผ่านสื่อออนไลน์ ก็ต้องทำให้ถูกต้องเพื่อให้มีผลทางกฎหมายด้วย

สภาดิจิทัลฯ ขอพาทุกท่านมาทำความเข้าใจ​กับแนวทางการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์​ให้​การประชุมถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับระบบที่สามารถนำมาใช้ในการประชุมออนไลน์ได้

นอกจากนี้ สภาดิจิทัลฯ ได้มีการจัดทำ คู่มือการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ https://www.dct.or.th/th/knowledge/detail/50 


download graphic infographic
e-Meeting คืออะไร ?? แล้วต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ??
download