news
สภาดิจิทัลฯ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการทำธุรกรรมภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล จัดประชุม สร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรมภาครัฐที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
4 Mar 2021

คุณธิดารัธ ธนภรรคภวิน รองประธานและประธานพันธกิจด้านกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด กล่าวว่า จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่ระบบดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินการของภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง สภาดิจิทัลฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล โดยสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลและค่าธรรมเนียม พ.ศ.... ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากกรรมการและสมาชิกสภาดิจิทัลฯ เพื่อนำเสนอต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ต่อไป

 
messageImage_1614935123927


ทั้งนี้ ที่มาของกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลและค่าธรรมเนียม พ.ศ....  สืบเนื่องตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2547 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนทำบัตรประชาชนและจองคิวนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครองแล้วนั้น ซึ่งในขณะนี้ได้ออก (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลและค่าธรรมเนียม พ.ศ...ดังกล่าวให้สอดรับกับช่วงสถานการณ์โควิด-19 และการปรับเข้าสู่ยุค New normal เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทะเบียนราษฎร์ต่างๆ ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น การจองคิวนัดหมายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมการเงินออนไลน์  การบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น โดยทีมกฎหมายสภาดิจิทัลฯ จะนำเสนอรายละเอียดของกฎหมายทั้งฉบับ แบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ ได้แก่ คำนิยาม รูปแบบการแสดงยืนยันตัวตนต่างๆ การกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนกลางเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน การบริหารงานทะเบียนราษฎร์ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึง ค่าธรรมเนียม คุณอรดา วงศ์อำไพวิทย์ ผู้ช่วยประธานสภาดิจิทัลฯ และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายสภาดิจิทัลฯ กล่าว

 
messageImage_1614935166752


โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลและค่าธรรมเนียม พ.ศ... ได้แก่ ความเข้าใจในงานการทะเบียนราษฎร เกี่ยวกับงานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ได้แก่ การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่ ทะเบียนบ้าน รวมไปถึงหน่วยงานผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยกรมการปกครอง ความหมายของการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ได้แก่กระบวนการพิสูจน์และยืนยันความถูกต้องของตัวบุคคล และความหมายของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ได้แก่ เครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบุคคลใด ๆ หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนและการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน การกำหนดหน้าที่ให้กับสำนักงานทะเบียนกลาง มาตรฐานของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยในร่างกฎกระทรวง ข้อ 8 กำหนดให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง (อธิบดีกรมการปกครอง) เป็นผู้กำหนดมาตรฐานการให้บริการงานทะเบียนด้วยระบบดิจิทัล และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากการให้บริการ วิธีการใช้งานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรที่จะต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการด้วยระบบดิจิทัล เป็นต้น

 
messageImage_1614935224767


นอกจากนั้น กรรมการและสมาชิกสภาดิจิทัลฯ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลและค่าธรรมเนียม พ.ศ... ในมิติต่างๆ อาทิเช่น การแยกกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนออกจากกัน และกระบวนการให้บริการงานทะเบียนราษฎรผ่านระบบดิจิทัลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการแบ่งกลุ่มที่มีความพร้อมและยังไม่พร้อมต่อระบบดิจิทัล ทั้งรูปแบบ Face to Face และ Non Face to Face อีกทั้งยังเห็นควรให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องกำหนดว่าจะต้องใช้บริการงานทะเบียนราษฎรตามภูมิลำเนาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เห็นควรกำหนดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลดังกล่าว และการพิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ไม่สูงกว่ารูปแบบเดิม เพื่อดึงดูดและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการ รวมถึง การยกเว้นอัตราค่าบริการงานทะเบียนราษฎรที่จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และอาจสามารถขยายระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น

ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมด เพื่อเร่งนำเสนอต่อภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดในการผลักดันการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานการทะเบียนราษฎรให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนการบริการประชาชนที่ต้องปรับตัวและวิธีการ เพื่อตอบสนองงานบริการแนวใหม่ที่ไม่ต้องเผชิญหน้าหรือการเว้นระยะห่างทางสังคม ตลอดจนใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทะเบียนราษฎร์ต่างๆ ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป