news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุม ถกข้อคิดเห็นความตกลง CPTPP และ RCEP ผ่านออนไลน์ เตรียมรับมือกรอบแนวทางการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน พร้อมเพิ่มขีดความสามารถ สร้างโอกาสทางการค้าของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
29 Apr 2021

สภาดิจิทัลฯ จัดให้มีการประชุมออนไลน์กรรมการและสมาชิกสภาดิจิทัลฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นกรอบการเจรจา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) โดยมีการครอบคลุมในหลายมิติทั้งด้านการเข้าถึงตลาด การลดภาษี การลดอุปสรรคทางการค้า และการช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ มีการเปิดกว้างประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน เป็นต้น และสืบเนื่องมาจากการที่ภาครัฐได้ให้ความสำคัญและมีการศึกษาถึงผลกระทบ ตลอดจนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบ สภาดิจิทัลฯ ในฐานะองค์กรกลางระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล จึงจัดการประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อเปิดเวทีให้ท่านกรรมการและสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็นทางด้านดิจิทัลฯ เป็นหลักสำคัญ โดยข้อมูลที่รวบรวมได้ จะนำเสนอภาครัฐประกอบการพิจารณาต่อไป ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลฯ กล่าว

ทั้งนี้ มีการหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดความตกลง CPTPP และ RCEP ในมิติต่างๆ ได้แก่ 1) อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า, 2) การลงทุน, 3) การเปิดเสรีการค้าบริการ, 4) การเคลื่อนย้ายชั่วคราวของบุคคลธรรมดา, 5) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, 6) การเงิน, 7) โทรคมนาคม, 8) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, 9)นโยบายการแข่งขัน, 10) รัฐวิสาหกิจ, 11) ทรัพย์สินทางปัญญา, 12) แรงงาน และ 13) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งในสองข้อตกลงดังกล่าว มีประเด็นที่คล้ายกันในด้าน SME โดยมีข้อกำหนดในการจัดทำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ โดย CPTPP จะกำหนดรายละเอียดในการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาส่งเสริม SME ของประเทศสมาชิกในเข้าถึงตลาดได้ รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อสนับสนุน SME แต่ละประเทศ และเป็นการช่วยเหลือโครงการฝึกอบรม การให้การศึกษาในการทำการค้า การหาเงินทุน และโอกาสสำหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถ เป็นต้น

ในการประชุมระดมข้อคิดเห็นในครั้งนี้ ได้มีการสรุปรายละเอียดข้อคิดเห็นจากกรรมการและสมาชิกของสภาดิจิทัลฯ ถึงประเด็นข้อกำหนดความตกลง CPTPP และ RCEP ด้านการส่งเสริม SME ในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยปรับปรุงพัฒนา SME ในด้านต่างๆ ได้แก่ Ecommerce Innovations และ Technology อีกทั้งความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดการแข่งขันเสรี นำไปสู่การปรับตัวของ SME สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐในการทำการค้าหรือธุรกิจในต่างประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมด เพื่อเร่งนำเสนอต่อภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการผลักดันให้เกิดความเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบต่างๆ ในการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความตกลง CPTPP และ RCEP ตลอดจนใช้ประกอบการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาศักยภาพ และโอกาสทางการค้าการลงทุนของประเทศไทยต่อไปในอนาคต


CPTPP_RCEP 1


CPTPP_RCEP 2


CPTPP_RCEP 3