news
"สภาดิจิทัลฯ” ถกข้อคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกผ่านออนไลน์ พร้อมเตรียมเดินหน้าผลักดันบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมธุรกรรมดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม
2 Aug 2021

22 กรกฎาคม 64 ที่ผ่านมา สภาดิจิทัลฯ นำโดย ดร. วีระ วีระกุล รองประธานและประธานพันธกิจด้านการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก สภาดิจิทัลฯ จัดให้มีการประชุมออนไลน์ระดมความคิดเห็นของกรรมการและสมาชิกขึ้น มุ่งเน้นรายละเอียดต่อประเด็นร่างแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย ETDA  เดินหน้ารวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นร่างแผนยุทธศาสตร์นี้ เพื่อนำเสนอแก่สำนักงานพัฒนาธุรรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในการเป็นกรอบแนวทางและนโยบายส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

 messageImage_1626952402183 

ในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ร่างแผนยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 - 2565 ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ที่มาและความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ, สถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นในการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 เกี่ยวข้อง 6 ยุทธศาสตร์ จาก 10 ยุทธศาสตร์ และ แผนระดับที่ 3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, Timeline ของยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนของกระทรวง DES และยุทธศาสตร์ของ ETDA, ความเชื่อมโยงของร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ กับแผนระดับชาติ รวมถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมประเด็นสำคัญที่ควรเร่งดำเนินการจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ทั้ง 5 ด้านต่อกระบวนการจัดทำแผนฯ ตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล, 2) ด้านระบบการบริการฯ, 3) ด้านมาตรฐานและกฎเกณฑ์การใช้งาน, 4) ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร และ 5) ด้านการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย โดยสรุปจากที่ประชุมกำหนดให้มีการจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกรรมการและสมาชิกสภาดิจิทัลฯ ในรายละเอียดต่อไป

 messageImage_1626952498977 

messageImage_1626952542053


ทั้งนี้ ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย ETDA ประกอบด้วย ข้อเสนอในการผลักดันแนวทางการดำเนินงานของ ETDA ในเชิงรุก โดยคำนึงถึงปัจจัยและผลกระทบในทุกมิติ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต, การพิจารณาประเด็นภาพรวมปัญหา รวมทั้งโครงสร้างและระบบนิเวศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ, การประสานงานระหว่างทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันส่งเสริมให้มีการผลักดันการสร้างธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้ง ข้อเสนอการจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ต่อกระบวนการจัดทำแผนฯ เช่น แนวทางผลักดันระบบการบริการ ได้แก่ Digital ID, E-Signature เป็นต้น เพื่อให้มีการกำหนดเป็นแบบแผนอย่างมีมาตรฐานต่อไป เป็นต้น

 messageImage_1626952616349 

สภาดิจิทัลฯ จะดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อกระบวนการจัดทำแผนฯ ตามที่กฎหมายกำหนดทั้ง 5 ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมด และเร่งนำเสนอต่อสำนักงานพัฒนาธุรรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในการพิจารณาข้อเสนอแนะ รวมทั้งประเด็นอุปสรรคในการดำเนินงานในแต่ละด้าน เพื่อหาแนวทางการผลักดันการดำเนินงาน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อต่อยอดไปสู่นโยบายส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนต่อไป


messageImage_1626925014426