activities
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : กลไกขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศไทยผ่านตัวชี้วัดระดับสากล (IMD World Digital Competitiveness)
23 Jun 2021

ภาพรวมขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศไทยจากตัวชี้วัดระดับสากล รวมถึงแนวทางการพัฒนาและความท้าทายในหลากหลายแง่มุม เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและบูรณาการให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันขับเคลื่อนขีดความสามารถของประเทศไทยสู่เวทีโลก

พบกับ DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “กลไกขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศไทยผ่านตัวชี้วัดระดับสากล (IMD World Digital Competitiveness)" ในวันพุธที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 16.00 น.

แล้วพบกันทางหน้าเพจ DCT ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand


ep13-2-01