activities
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน Electronic Transaction ของประเทศไทย
29 Jun 2021

พบกับบทบาทของ ETDA ในการเป็นผู้กำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลหรือ Digital Service พร้อมส่งเสริมทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยธุรกรรมออนไลน์ที่มีมาตรฐาน มั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือ รวมถึงบทบาทของสภาดิจิทัลฯ ในการร่วมผลักดันการดำเนินงานขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอย่างชัดเจน ตอบโจทย์สังคม เศรษฐกิจและภาคธุรกิจไปพร้อมกัน

DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน Electronic Transaction ของประเทศไทย" ในวันพุธที่ 30 มิ.ย. 2564 เวลา 16.00 น.

แล้วพบกันทางหน้าเพจ DCT ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand

ep15-01