activities
สภาดิจิทัลฯ ได้ดำเนินการทำแบบสำรวจ SME และ Startup ถึงความต้องการในการสนับสนุนจากภาครัฐ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย
5 Aug 2021

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ  สภาดิจิทัลฯ ได้ดำเนินการทำแบบสำรวจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลในกลุ่ม SME และ Startup ถึงความต้องการในการสนับสนุนด้านต่างๆ จากภาครัฐ แก่ 6  กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ครั้งนี้ว่าต้องการการสนับสนุนด้านใดกันบ้าง


369841