news
สภาดิจิทัลฯ หารือ สภาหอการค้าไทยฯ ความร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
21 Nov 2019

11 พฤศจิกายน 2562 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย นำโดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (สภาดิจิทัลฯ) จัดการประชุมหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ณ อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์


โดย นายศุภชัย กล่าวว่า ความร่วมมือที่จะทำได้เร็วที่สุด คือการส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดจะมีศูนย์เรียนรู้เพื่อใช้ดิจิทัลปรับเปลี่ยนธุรกิจ โดยจะทำให้เกิดประโยชน์ไปถึงสถาบันการศึกษาด้วย เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาทักษะและเพิ่มทักษะให้บุคลากรของประเทศ โดยหลักการทั้งสองหน่วยงานจะช่วยกันพัฒนาศักยภาพของธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การสร้างตัววัดและมาตรฐานทางดิจิทัล สมาชิกของสภาดิจิทัลพร้อมจะช่วยสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภารกิจหลักคือการร่วมมือกันสร้าง National Could center และ Reginal Could center เพื่อให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลระดับประเทศและภูมิภาค การพัฒนามีความจำเป็นต้องทำทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาคเพราะปัจจุบันธุรกิจใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนจำนวนมาก