news
“ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานสภาดิจิทัลฯ นำทีมประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 1/2565 ตอกย้ำความร่วมมือบูรณาการรัฐ-เอกชน มุ่งพัฒนา “ทักษะและกำลังคนดิจิทัล” พร้อมดึง “คนเก่ง” จากทั่วโลก ขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาค
24 Mar 2022

4 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาฯ และรองประธาน ตลอดจนคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ร่วมประชุม คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ​ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวาระสำคัญ ประกอบด้วย 1) เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 2) เรื่องสืบเนื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน Capital Gains Tax สำหรับ Startup, การยกระดับ Digital Skill และการนำเสนอ 5 พันธกิจ ของสภาดิจิทัลฯ สู่ APEC 3) เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ การดำเนินการบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานต่าง ๆ, การจัดทำคู่มือ PDPA และโครงการหลักสูตร DPO, Accenture ทั้งยังร่วมกันพิจารณาเตรียมการจัดประชุมสามัญประจำปี ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน ปี 2565 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานสภาดิจิทัลฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป

 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวถึงความห่วงใยในสถานการณ์โควิด 19 ที่ยังคงแพร่ระบาดมากขึ้นอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากสายพันธุ์โอมิครอนสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาวัคซีนรุ่นใหม่จะสามารถป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 ในทุกสายพันธุ์ได้ดียิ่งขึ้น

 


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 รวมถึงปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของทั่วโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ ดังนั้น การที่จะขับเคลื่อนประเทศให้เดินต่อไปได้ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเปิดรับโอกาสและการดึงดูดการลงทุนที่เป็นรูปธรรม อย่างที่ผ่านมาถือเป็นที่น่ายินดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติข้อเสนอของสภาดิจิทัลฯ ในการออกพระราชกฤษฎีกา ยกเว้น ภาษี Capital Gain Tax 0% สำหรับการลงทุนในสตาร์ทอัพไทย” ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุน และการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตกําลังคนของไทยให้มีความสามารถสูง (Talents) การยกระดับทักษะ (Upskill) การปรับทักษะ (Reskill) รวมถึงการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่มีทักษะด้านดิจิทัลขั้นสูง อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ พร้อมกับสร้างโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศกลับมาลงทุนในประเทศไทย ถือเป็นการทรานส์ฟอร์มประเทศ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม (Innovation Hub) ของภูมิภาคในอีกทางหนึ่งด้วย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าว