news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ SMEs/Startup ลดอุปสรรคการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
20 May 2022

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย นำโดย นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัลร่วมกันประชุมออนไลน์คณะกรรมการสภาฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs/Startup ซึ่งสภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสภาฯ และนำเสนอต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ต่อไป


ทั้งนี้ ประเด็นของกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs/Startupประกอบด้วย1) ปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ 2) ปัญหาจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ3) การประเมินจุดแข็ง/โอกาสในการดำเนินธุรกิจดิจิทัล 4) การประเมินปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจดิจิทัล และ 5) ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ


จากการประชุมระดมข้อคิดเห็นในครั้งนี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านและถี่ถ้วน พร้อมทั้งสรุปข้อคิดเห็นต่อประเด็นของกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs/Startup จากคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ โดยประเด็นสำคัญคือการระบุถึงปัญหาของผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ ทั้งความไม่ชัดเจนและความล่าช้าที่เป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจดิจิทัลในยุคที่ต้องการความคล่องตัวเป็นอย่างมาก รวมถึงการชี้จุดที่ผู้ประกอบการเห็นว่าภาครัฐควรแก้ไขหรือให้การสนับสนุนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ประกอบการดิจิทัล SMEs/Startup ได้พัฒนาพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป