news
สภาดิจิทัลฯ จับมือ สอวช. จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์การใช้สิทธิประโยชน์ Upskill-Reskill และจ้างบุคลากรทักษะสูงด้าน STEM ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและสถานประกอบการผ่านมาตรการ Thailand Plus Package ชวนสมาชิกและผู้ประกอบการลดหย่อนภาษีสูงสุด 250%
11 Jul 2022

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” ร่วมกับ “สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)” จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง การใช้สิทธิประโยชน์ในการ Upskill/Reskill และจ้างบุคลากรทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ (STEM) ให้กับสมาชิกสภาดิจิทัลฯ และผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสถานประกอบการผ่านมาตรการ Thailand Plus Package โดยผู้ประกอบการสามารถนําค่าใช้จ่ายในการจ้างงานผู้ที่มีทักษะสูงด้าน STEM ไปหักค่าใช้จ่ายได้ 150 % และ มาตรการการพัฒนาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะสูงในหลักสูตรด้าน STEM โดยลดหย่อนภาษีเงินได้ 250 %


คุณเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ และความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้ต้องเตรียมพร้อมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ดังนั้นความพร้อมในด้านทักษะและกำลังคนที่มีความรู้ด้าน STEM จึงเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


“คุณภาณิศา หาญพัฒนนันท์” ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยว่า ภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูงและการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง (Thailand Plus Package) เป็นมาตรการที่ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับและพัฒนาทักษะของบุคลากรผ่านรูปแบบการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจากกระทรวง อว. รวมทั้งการส่งเสริมการให้เกิดการจ้างงานบุคลากรตำแหน่งงานทักษะสูง ซึ่งมาตรการทางภาษีที่สนับสนุนประกอบด้วย 1) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 250% สำหรับการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน STEM ที่ผ่านการรับรองโดย อว. และ 2) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 150% สำหรับการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้าน STEM ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย


ด้าน “ดร.อธิป อัศวานันท์” ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณทางสอวช. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการประชุมในครั้งนี้ และคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ สภาดิจิทัลฯ ในฐานะองค์กรสำคัญที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน โดยต้องการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของคนไทยให้มีมาตรฐานสากล ตามพันธกิจหลักด้านการพัฒนากำลังคน จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะของบุคลากรภายในประเทศ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของคนไทยต่อไป


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรม ขอรับรองการจ้างงาน หรือเข้าดูหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองแล้ว พร้อมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stemplus.or.th