news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-time-stamp) ส่งเสริมการบริการประทับเวลาในประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
3 Aug 2022

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” นำโดย “ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านพัฒนาสังคมดิจิทัล ร่วมกันประชุมออนไลน์คณะกรรมการสภาฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-time-stamp) เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของผู้ให้บริการประทับเวลา (time-stamping authority: TSA) นำไปสู่การให้บริการประทับเวลาของ TSA ในประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยสภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสภาฯ และนำเสนอต่อสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการปรับปรุงข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-time-stamp) ประกอบด้วย 1) ขอบข่ายของข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ e-time-stamp 2) บทนิยามของคำและความหมายที่ใช้ในข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ 3) ภาพรวมของการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 4) กรณีการใช้งานของการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 5) แนวนโยบายการประทับเวลา และ 6) แนวปฏิบัติของผู้ให้บริการประทับเวลา


จากการประชุมระดมข้อคิดเห็นในครั้งนี้ ได้มีการสรุปข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-time-stamp) จากคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความหลากหลายของเทคโนโลยี โดยควรเปิดกว้างให้ผู้ให้บริการประทับเวลาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในร่างข้อเสนอได้ เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับอื่น และการพิจารณาจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติเรื่องการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-time-stamp) เพื่อใช้สำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะการทำธุรกรรมระหว่างหน่วยธุรกิจด้วยกัน (Business-to-Business)