news
ลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเป็นกรรมการ DIPROM HEROES กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แนะแนวทางต่อยอดโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมแก่กลุ่ม SMEs พร้อมบรรยาย “Marketing Trend Metaverse Revolution”
28 Sep 2022

ลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเป็นกรรมการ DIPROM HEROES กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แนะแนวทางต่อยอดโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมแก่กลุ่ม SMEs พร้อมบรรยาย “Marketing Trend Metaverse Revolution” หวังเชื่อมผู้ประกอบการดีพร้อมฮีโร่ ขยายผลปั้นธุรกิจพันธุ์ใหม่ สร้างเครือข่ายส่งเสริมธุรกิจยั่งยืน    


วันที่ 30 สิงหาคม 2565, ณ ห้องออดิทอเรียม ทาวเวอร์ซีชั้น 5 โรงแรม Somerset เอกมัย กรุงเทพฯ - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดย “นายลักษมณ์ เตชะวันชัย” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านงานโครงการพิเศษ ได้ร่วมฟัง Pitching โมเดลธุรกิจเพื่อสังคม และเป็นกรรมการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจให้เกิดประโยชน์ในชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Marketing Trend Metaverse Revolution” ในกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายจับคู่ธุรกิจ (PITCHINGDAY) ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม (DIPROM HEROES) จัดโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี “นายเจตนิพิฐ  รอดภัย” รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน 


“นายเจตนิพิฐ  รอดภัย” รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายจับคู่ธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ ฯ ได้นำเสนอแผนธุรกิจต่อแหล่งทุนอื่น ๆ เพิ่มเติม ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจและการลงทุนต่อยอดต่อไป และต้องขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมเป็นกรรมการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการ และมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนจะได้ข้อเสนอแนะที่ดี มีคุณค่าและมีโอกาสต่อยอดธุรกิจร่วมกับ Angels ต่อไปในอนาคต 


“นายลักษมณ์ เตชะวันชัย” รองประธานสภาดิจิทัลฯ บรรยายในหัวข้อ “Marketing Trend Metaverse Revolution” โดยให้ความสำคัญต่อกระแสด้านการตลาดในยุค Metaverse ว่าในปัจจุบัน สถานการณ์การเติบโตของเทคโนโลยี Metaverse มีเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศทั่วโลกได้พัฒนาและนำ Metaverse มาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ประเทศเกาหลี ถือเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี และมีการนำ Metaverse มาอยู่ในแผน Road Map เพื่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นเทคโนโลยี Metaverse ยังกลายเป็นแนวคิดที่ก่อให้เกิดกระแสการทำการตลาดในระดับโลกอีกด้วย โดยหลายประเทศได้ให้ความสำคัญกับการนำ Metaverse มาประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างคอนเทนต์และสื่อการเรียนการสอนให้มีความโดดเด่นเพื่อเป็นช่องทางสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต