news
สภาดิจิทัล จัดประชุมคณะกรรมการผ่านออนไลน์ เตรียมจัดกรอบแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐแก่ผู้ประกอบการดิจิทัล เน้นสร้างองค์ความรู้ Digital ผลักดันการสร้างอาชีพในอนาคต
18 Sep 2020

18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สภาดิจิทัล จัดให้มีการประชุมออนไลน์คณะกรรมการ เพื่อระดมแนวคิดในการจัดทำกรอบแนวทางความช่วยเหลือจากภาครัฐ สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัลเพื่อนำเสนอต่อภาครัฐต่อไป โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรและนิติบุคคลให้มากขื้น  Upskill และ Reskill เพื่อรองรับกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม และการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหลัง Covid  รวมทั้งผลักดันให้ภาครัฐบาลช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่ตกงาน และไม่มีรายได้ และเพิ่มมบทบาทของศูนย์ Digital ชุมชน ให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่การเรียนรู้ Digital เพื่อนำไปพัฒนาสังคมต่อไป