news
“สภาดิจิทัลฯ” จับมือ “ICDL THAILAND” “PDPA THAILAND” และ “บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอลซัลท์ จำกัด” จัดบรรยายและเสวนาออนไลน์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) เน้นให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกฎหมาย PDPA สำหรับโรงแรม
3 Nov 2022

“สภาดิจิทัลฯ” จับมือ “ICDL THAILAND” “PDPA THAILAND” และ “บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอลซัลท์ จำกัด” จัดบรรยายและเสวนาออนไลน์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) เน้นให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) สำหรับธุรกิจโรงแรม


วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” นำโดย “นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล ร่วมกับ ICDL THAILAND, PDPA THAILAND และ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอลซัลท์ จำกัด จัดงานบรรยายและเสวนาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ในหัวข้อ “ผลกระทบของ PDPA ต่อ ธุรกิจโรงแรม” ให้แก่คณะกรรมการ สมาชิกสภาดิจิทัลฯ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังความรู้ในการจัดทำ PDPA สำหรับธุรกิจโรงแรม โดยมี “ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร” ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand / อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (สมาคมอีคอมเมิร์ซไทย) และ เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย รวมทั้ง “คุณสุกฤษ โกยอัครเดช” Chief PDPA Consultant and Auditor บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA ร่วมบรรยายเนื้อหาขั้นตอนและหลักปฏิบัติ PDPA ที่เจาะจงในกลุ่มธุรกิจโรงแรม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้าน PDPA ให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
“นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากความร่วมมือในการลงนาม MOU ระหว่างสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (สภาดิจิทัลฯ) และ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ทางสภาดิจิทัลฯ และ สดช. รวมทั้งพันธมิตรด้านดิจิทัล ได้แก่ ICDL THAILAND, PDPA THAILAND และ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอลซัลท์ จำกัด จึงได้จัดงานบรรยายและเสวนาออนไลน์เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น โดยเป็นการให้ความรู้ PDPA ต่อธุรกิจโรงแรม นอกจากนั้น จะมีการจัดบรรยายออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ PDPA ในหลายภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ มีความยินดีที่จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ในการนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ นอกจากนั้น สภาดิจิทัลฯ ยังมีความมุ่งมั่นพัฒนาทักษะและกำลังคนด้านดิจิทัลร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศให้ทัดเทียมสากล
สำหรับเนื้อหาการบรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบของ PDPA ต่อ ธุรกิจโรงแรม” ประกอบด้วย ความสำคัญของการทำ PDPA ในธุรกิจโรงแรม สาระสำคัญของกฎหมาย PDPA ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล หลักสำคัญและองค์ประกอบในการทำ PDPA โรงแรม บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA เช่น การเก็บข้อมูลโรงแรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ตลอดจนยังให้ความรู้ด้านสิทธิของเจ้าของข้อมูล ฐานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บทลงโทษของ PDPA หากไม่ทำหรือกระทำผิดกฎหมายที่บังคับใช้ให้โรงแรมปฏิบัติตาม และขนาดของโรงแรมกับการปฏิบัติตาม PDPA เป็นต้น


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมการบรรยายออนไลน์เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ในหัวข้อ “ผลกระทบของ PDPA ต่อ ธุรกิจโรงแรม” ย้อนหลังได้คลิก >> ผลกระทบของ PDPA ต่อ ธุรกิจโรงแรม