news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หนุนการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ มุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน
18 Nov 2022

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา “คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” ร่วมกันประชุมออนไลน์พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับปรับปรุง ประกอบด้วย 1) บริบทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 2) วิสัยทัศน์ และภูมิทัศน์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4) มาตรการเชิงปฏิบัติและโครงการขับเคลื่อนสำคัญ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และ 5) กลไกการขับเคลื่อน โดยสภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาดิจิทัล อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นส่วนรวมต่อไป


สำหรับ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับดังกล่าว มุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ จนถึงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว