news
“ปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมพิธีเปิดงานแฟชั่นวีค ผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565 เดินหน้าขับเคลื่อน “เทคโนโลยีดิจิทัล” ยกระดับ Soft Power ไหมไทยสู่สากล สอดรับนโยบาย 5F รัฐบาล
27 Dec 2022

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 - “นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Digital Culture เข้าร่วมเป็นเกียรติใน “พิธีเปิดงานแฟชั่นวีค ผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565 (Thai Silk International Fashion Week)” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี่พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี “ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ภายในงาน สภาดิจิทัลฯ ได้ร่วมนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาต้อนรับและเสิร์ฟเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าชมงาน ดีไซเนอร์ และสถานทูตกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่งานแฟชั่นผ้าไหมไทยนานาชาติ และยกระดับ Soft Power ไหมไทยสู่ระดับสากล ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ


“นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานสภาดิจิทัลฯ เปิดเผยว่า สภาดิจิทัลฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมผ้าไหมไทย โดยนำหุ่นยนต์มาร่วมต้อนรับและเสิร์ฟเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าชมงาน ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานแฟชั่นผ้าไหมไทยนานาชาติ อีกทั้งเป็นการยกระดับ Soft Power ผ้าไหมไทยให้ทัดเทียมระดับสากล สอดรับกับนโยบายการผลักดันวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F ของรัฐบาล ประกอบด้วย 1) อาหาร (Food) 2) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) 3) การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) 4) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) และ 5) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) โดยผ้าไหมไทยถือเป็นหนึ่งใน 5 F ซึ่งเป็นการนำศิลปวัฒธรรมอันทรงคุณค่า มาสร้างสรรค์เป็น Soft Power เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเผยแพร่ในระดับโลก


สำหรับ งานแฟชั่นวีค ผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565 เป็นการดำเนินงานของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการผ้าไหมทั่วประเทศให้มีรายได้และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 


ทั้งนี้ ภายในงาน ได้เปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์ชั้นนำจากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก เช่น Rocco Barocco, Jimmy Choo, Danha Kim, Valdrin Sahiti เป็นต้น เข้าร่วมโครงการเพื่อออกแบบและตัดเย็บชุดประจำชาติ หรือชุดร่วมสมัย โดยใช้ผ้าไหมไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นการขยายความร่วมมือทางการทูตผ่านผ้าไหมไทย และเป็นโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคประสบการณ์จากดีไซเนอร์ชั้นนำ มีการแสดงผลงานชุดผ้าไหมในรูปแบบแฟชั่นโชว์และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ ถือเป็นการขับเคลื่อน Soft Power ผ้าไหมไทยให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกอย่างแท้จริง