news
“สภาดิจิทัลฯ” หารือความร่วมมือ “สำนักงาน กสทช.” ดันเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ ขับเคลื่อน Soft Power ไทย สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
7 Feb 2023

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566, ห้องประชุมสายลม อาคารอำนวยการ สำนักงานกสทช. กรุงเทพฯ –  “สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)” นำโดย “ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต” กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะทำงาน และ “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (สภาดิจิทัลฯ)” นำโดย “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านพัฒนาสังคมดิจิทัล พร้อมด้วย “นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Digital Culture “นายลักษมณ์ เตชะวันชัย” รองประธานและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านงานโครงการพิเศษ “นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ “ดร.อธิป อัศวานันท์” ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลฯ และ “นางสาวอรดา วงศ์อำไพวิทย์” ผู้ช่วยประธานและหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สภาดิจิทัลฯ จัดการประชุมหารือความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมคอนเทนต์ อันนำไปสู่การพัฒนา Soft Power ไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ที่ 4 จากซ้าย) ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านพัฒนาสังคมดิจิทัล (ที่ 5 จากซ้าย) นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย รองประธานและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Digital Culture (ที่ 3 จากซ้าย) นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านงานโครงการพิเศษ (ที่ 6 จากซ้าย) นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลฯ (ที่ 1 จากซ้าย) และ นางสาวอรดา วงศ์อำไพวิทย์ ผู้ช่วยประธานและหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สภาดิจิทัลฯ (ที่ 7 จากซ้าย) เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือ สภาดิจิทัลฯ - สำนักงาน กสทช.