activities
DCT Digital Future Talks หัวข้อ เปิดศักยภาพไทยสู่การพัฒนาด้าน “เทคโนโลยีอวกาศ”
3 Mar 2023

การพัฒนา "เทคโนโลยีและบุคลากรด้านกิจการอวกาศ" เป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศไทยที่จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจอวกาศระดับโลกได้


DCT Digital Future Talks เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเปิดโอกาสการเรียนรู้ไปกับผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการอวกาศ กับการผลักดันเทคโนโลยีอวกาศไปสู่ภาคสังคม ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อรองรับอนาคตของประเทศไทย ในหัวข้อ เปิดศักยภาพไทยสู่การพัฒนาด้าน “เทคโนโลยีอวกาศ”


พบกันวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 16.00-17.30 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand