news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมหารือความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ ผลักดันข้อเสนอแนะภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
17 May 2023

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566, อาคารสุทธิชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดย “นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Digital Culture ร่วมกับผู้แทนจากสภาหอการค้าไทย สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ผู้กำกับภาพยนตร์ และ โปรดิวเซอร์อิสระ ร่วมกันจัดประชุมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการประชุมของกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ในรูปแบบ Hybrid โดยมีวาระสำคัญประกอบด้วยการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากภาครัฐ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ ในการประชุมได้ระดมความคิดเห็นต่อโอกาสและอุปสรรคต่างๆ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ได้แก่ 


1) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและร่วมกันแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ 


2) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดการบล็อกเว็บการพนัน เว็บโป๊ และเว็บหนังเถื่อน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและแก้ปัญหาอย่างตรงจุด 


3) ควรมีการผลักดันให้มีกองทุนสนับสนุนภาพยนตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น ภายหลังจากที่ฉายภาพยนต์เรื่อง Lord of the Rings ส่งผลให้การท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก โดยอาจจะตั้งเป็น KPI ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่จะได้รับทุนให้มีการสร้างหนังประชาสัมพันธ์ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


4) ควรจะมีการตั้งหน่วยงานโดยมีหน้าที่ส่งเสริม Digital Content และ Soft Power ของไทย ยกตัวอย่างเช่น Korea Creative Content Agency (KOCCA) ซึ่งเป็นสถาบันส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลเกาหลีใต้ 


5) ส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่จากองค์กรต่างๆ มาร่วมประสานงานเพื่อเป็น one stop service ให้อุตสาหกรรมคอนเทนต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 


6) การทำวิจัยข้อมูลด้านการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นำไปใช้ประโยชน์ ในการเจาะตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดต้นทุนที่สุด


ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ ยังมีการวางแผนจัดประชุมร่วมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในภาคส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ อุตสาหกรรมละครและรายการโทรทัศน์ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการนำเสนอภาครัฐเพื่อพิจารณาออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยต่อไป