news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และเกม พ.ศ. ....ขับเคลื่อนกลไกและมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบทสังคมและเทคโนโลยีในอนาคต
12 Jun 2023

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” นำโดย “นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Digital Culture จัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะกรรมการและสภาชิกสภาดิจิทัลฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และเกม พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาภาพยนตร์หรือเกมที่นำเผยแพร่ในประเทศไทย และมาตรการกำกับดูแลการประกอบกิจการภาพยนตร์ เกม รวมทั้งการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย โดยกฎหมายฉบับนี้จะนำมาใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551


ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ จะดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นนำส่งต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาจัดทำรายงานสรุปผลรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าวนำไปสู่การขับเคลื่อนกลไกและมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อไป