news
“สภาดิจิทัลฯ” นำโดย “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” รองประธานสภาดิจิทัลฯ รับรางวัล Prime Minister Award : National Startup 2023 สาขา Best Brotherhood of the year จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
22 Jun 2023

“สภาดิจิทัลฯ” นำโดย “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” รองประธานสภาดิจิทัลฯ รับรางวัล Prime Minister Award : National Startup 2023  สาขา Best Brotherhood of the year จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สะท้อนความมุ่งมั่นส่งเสริม “สตาร์ตอัปไทย” ให้เติบโตและก้าวไกลระดับโลก  


วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566, ณ ห้อง Ballroom 4 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (สภาดิจิทัลฯ)” โดย “ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการพันธกิจพัฒนาสังคมดิจิทัล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Startup X Innovation Thailand Expo 2023 (SITE 2023) และเป็นผู้แทนสภาดิจิทัลฯ รับมอบรางวัล Prime Minister Award : National Startup 2023 สาขา Best Brotherhood of the year จาก “นายดอน ปรมัตถ์วินัย” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

รางวัล Prime Minister Award : National Startup 2023 เป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศ Startup ของประเทศ โดยสาขา Best Brotherhood of the year มอบให้แก่ “สภาดิจิทัลฯ” สะท้อนความเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการสร้างการเติบโตให้กับบริษัท Startup มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของ Startup ในระดับประเทศ พร้อมทั้งยกระดับการเติบโตระบบนิเวศ Startup ไทยสู่ระดับนานาชาติ


ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล Startup ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การที่ Startup สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง จะทำให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก ด้วยเหตุนี้ สภาดิจิทัลฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและ Startup ไทย จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรพันธมิตรผลักดันให้รัฐบาลออก มาตรการยกเว้นการจัดเก็บ Capital Gains Tax สำหรับการลงทุนในธุรกิจ Startups ไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรจากการขายหุ้น Startup ไทย


นอกจากนี้ สภาดิจิทัลฯ ในฐานะองค์กรสำคัญที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน ได้มีการขับเคลื่อน 9 นโยบายส่งเสริม Startups และอุตสาหกรรมดิจิทัล อย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย ประกอบด้วย 1) มาตรการยกเว้นภาษี Capital Gains Tax สำหรับการลงทุนในธุรกิจ Startups ไทย 2) ภาษีเงินได้ 17% สำหรับชาวต่างชาติทักษะสูง เมื่อทำงานในไทย 3) ลดหย่อนภาษี 150% หรือสนับสนุน 50%* ของค่าจ้างงานทักษะอาชีพด้านดิจิทัล 4) ลดหย่อนภาษี 250% หรือสนับสนุน 50% ของค่าอบรมบุคลากรในทักษะด้านดิจิทัล 5) ลดหย่อนภาษี 200% เมื่อธุรกิจซื้อซอฟท์แวร์ที่ผลิตในประเทศ 6) ตลาดหลักทรัพย์ Live Exchange สำหรับ SMEs และ Startups 7) Convertible Debt, ESOP และ Crowdfunding สำหรับ SMEs และ Startups 8) บัญชีนวัตกรรมไทย ให้เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ 9) SMEs ได้แต้มต่อในการประมูลโครงการภาครัฐ


ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ ยังได้รับรางวัล The Policy Advocate ในงาน Makers United 2023 จัดโดยสมาคม Thai Startup ในฐานะเป็นองค์กรสำคัญขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ เพื่อสนับสนุน Startup ไทยให้มีความแข็งแกร่ง นำไปสู่การเติบโตของ Startup Ecosystem เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาอีกด้วย


สำหรับ การจัดงาน SITE 2023 ภายใต้แนวคิด INNOVATION PARTNERSHIP - TOGETHER WE GROW ร่วมสร้างหุ้นส่วนนวัตกรรม นำไทยสู่ชาตินวัตกรรม จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือทางนวัตกรรมของ 4 ภาคส่วนในระบบนิเวศ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม สร้างความเข้มแข็งระบบนิเวศนวัตกรรมไทยและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นชาตินวัตกรรม 


ภายในงานมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1. Forum เวทีที่รวบรวมสุดยอดสตาร์ตอัปและนวัตกรชั้นนำของเมืองไทย และวิทยากรชื่อดังจากต่างประเทศ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ แนวคิด เทคนิคแนวทางช่วยสนับสนุนการทำนวัตกรรม 2. Business Opportunity โอกาสสำคัญสำหรับหน่วยงาน สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในการต่อยอดธุรกิจผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น 3. Show นำเสนอนวัตกรรม Generative AI ที่คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจต่อไปในอนาคต และ 4. PM AWARD พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับสตาร์ตอัปของประเทศ และผู้ที่มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมเข้ามารับมือความท้าทายของโลก