news
“สภาดิจิทัลฯ” นำโดย “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” และ “เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกโครงการ Tradition : NEW GEN ENJOY ประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโองานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage"
27 Oct 2023

“สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” นำโดย “ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท” รองประธานและประธานคณะกรรมการพันธกิจพัฒนาสังคมดิจิทัล พร้อมด้วย “นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารอบการประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโองานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage" โครงการ Tradition : NEW GEN ENJOY เพื่อทำหน้าที่กำหนดแผนงาน เสนอความคิดเห็น ออกแบบกิจกรรม กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ รูปแบบวิธี และเกณฑ์ในการคัดเลือก เป็นต้น โดยมี “นายอำนวย จั่นเงิน” ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมบุญเจิม-ใบตอง ชั้น 1 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรุงเทพฯ


ทั้งนี้ การประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโองานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage" โครงการ Tradition : NEW GEN ENJOY จัดขึ้นโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เพื่อนําวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ามามีบทบาทในสังคมคนรุ่นใหม่ สร้างการตระหนักรู้แก่วัฒนธรรมไทยดั้งเดิมอย่างประเพณีลอยกระทงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และสิ่งสำคัญคือการเข้าถึงคนรุ่นใหม่ให้ได้มีการ Enjoy วัฒนธรรม ตลอดจนโปรโมทการท่องเที่ยว เพิ่มการเข้าถึงตามจังหวัดที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อส่งเสริมค่านิยม สืบทอดประเพณีและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ Tradition : NEW GEN ENJOY ครั้งที่ 1/2566 

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ Tradition : NEW GEN ENJOY ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566