news
“ปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2023 จัดโดย TMA ดึงภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
16 Nov 2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566- “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดย “นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Digital Culture ร่วมงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2023 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยมี “นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานสัมมนา ณ โรงแรม Waldorf Astoria Bangkokกรุงเทพฯ


สำหรับ การสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2023 เป็นเวทีในการรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในระดับสากล ได้รวบรวมและเปิดโอกาสสำหรับกลุ่มผู้นำทางความคิด ผู้วางนโยบาย ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน และนักวิชาการที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือแนวทางในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลง ให้ทุกภาคส่วนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานได้มีการนำเสนอถึงประเด็นสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมให้ไทยเป็น Future-Proof Nation จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การพัฒนากำลังคนให้มีทักษะแห่งอนาคต การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางมูลค่าสูง เป็นต้น 


นอกจากนี้ ไฮไลท์ของงานยังมีเสวนาหัวข้อ “Driving Growth in the Next Decade” จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในอนาคต