news
“ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” และ “เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมงาน “ลอยกระทงสายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture” พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลโครงการ Tradition : NEW GEN ENJOY
27 Nov 2023

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566, ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” นำโดย “ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท” รองประธานและประธานคณะกรรมการพันธกิจพัฒนาสังคมดิจิทัล “นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล และ “นายพรสุข ม้วนหรีด” กรรมการสภาดิจิทัลฯ เข้าร่วมงาน “ลอยกระทงสายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture” พร้อมแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อแนวคิดสร้างสรรค์โครงการ Tradition : NEW GEN ENJOY ยกระดับวันลอยกระทงท้องถิ่น จาก Local สู่เลอค่า จัดขึ้นโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยมี “นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


นอกจากนั้น ภายในงาน สภาดิจิทัลฯ มีการเชิญชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเปลี่ยนกรอบรูป "ลอยกระทง 4 ภาค" พร้อม #DCTSoftpower เพื่อส่งเสริมประเพณีลอยกระทงท้องถิ่นของแต่ละภาคมาสร้างคุณค่าให้เหมาะสมกับการขึ้นเป็นมรดกโลก อีกทั้งเพื่อให้คนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน Soft Power ยกระดับประเพณีลอยกระทงไทยสู่มรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคับคั่งกว่า 200 คน