news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมสามัญประจำปีและเลือกตั้งกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 3 มีมติเอกฉันท์เลือก “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท“ นั่งประธานสภาฯ ลุยภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในทุกมิติ
12 Apr 2024

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” จัดให้มีการประชุมสามัญประจําปี และเลือกตั้งกรรมการสภาดิจิทัล ฯ ชุดที่ 3 โดยสาระสำคัญในการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี 2566 รวมถึงการพิจารณาวาระสำคัญ เช่น รายงานแสดงสถานภาพเศรษฐกิจและผลผลิตด้านดิจิทัลของประเทศไทยเปรียบเทียบกับสากล ผลงานของสภาฯ ในปี 2566 และนโยบายของคณะกรรมการและแผนดำเนินงานและงบประมาณประจำปี 2567 ตลอดจนชี้แจงข้อบังคับและระเบียบวิธีการเลือกตั้ง เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 3 อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 


ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 3 มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท เป็นประธานสภาดิจิทัลฯ  


ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท ประธานสภาดิจิทัล ฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติและให้ความไว้วางใจ ทั้งนี้ ยังคงมีความตั้งใจและเจตนารมณ์ในการทำงานร่วมกับคณะกรรมการทุกท่าน เพื่อขัับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาดิจิทัลฯ โดยจะสืบสานและต่อยอดนโยบายของคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 2 ต่อไป  


“สภาดิจิทัลฯ พร้อมผนึกกำลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศในทุกมิติ ทั้งการดำเนินโครงการที่เป็นวาระเร่งด่วน เช่น การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้าน AI และการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งภัยคุกคามต่อธุรกรรมการเงิน และภัยคุกคามสำหรับคนทุกกลุ่ม ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส โดยการเข้าไปร่วมสร้างความรู้ ปกป้องและคุ้มครองภัยดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร การสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ผลักดันให้เกิด Tech Talent ของประเทศไทย โดยสภาดิจิทัลฯ จะดำเนินงานตามพันธกิจยุทธศาสตร์ของสภาดิจิทัลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกและประเทศชาติ” 


ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 3 ได้เรียนเชิญ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ดำรงตำแหน่งประธานอาวุโสผู้ร่วมก่อตั้งสภาดิจิทัลฯ ตามข้อบังคับ เมื่อดำรงตำแหน่งครบวาระ 


โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายศุภชัย มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนสภาดิจิทัลฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ฝ่าฟันอุปสรรคและวิกฤตต่างๆ จนประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังอุทิศตนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ขับเคลื่อนทักษะกำลังคนในชาติ เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในเวทีโลก ผลักดันไทยสู่ Tech Hub แห่งภูมิภาค 


นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสผู้ร่วมก่อตั้งสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับประธานและกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดใหม่ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสภาดิจิทัลฯ และขอปวารณาตัวในการสนับสนุนสภาดิจิทัลฯ อย่างเต็มกำลัง โดยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสภาดิจิทัลฯ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ  


“สภาดิจิทัลฯ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ มั่นใจว่าด้วยความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นของประธาน และคณะกรรมการทุกท่าน จะสามารถนำพาสภาดิจิทัลฯ ไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้”  


ปัจจุบัน สภาดิจิทัลฯ มีเครือข่ายสมาชิกที่เป็นสมาคมด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล 22 สมาคม และอีก 70 องค์กร ประกอบด้วยนิติบุคคลและบุคคลธรรมดารวมแล้วกว่า 4,000 ราย โดยสภาดิจิทัลฯ จะสานต่อภารกิจ 5 เสาหลักที่เป็นยุทธศาตร์ของสภาฯ ได้แก่ 1) การกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านดิจิทัล 2) การสร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 3) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล 4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และ 5) การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาค รวมทั้งการขับเคลื่อนด้านสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัลของประเทศชาติ 


ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 3 ได้ที่ https://www.dct.or.th/th/news-and-activities/detail/501