news
“สภาดิจิทัลฯ” ผนึกกำลัง “สวทช.” “กสทช.” “สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย” และ “มููลนิธิสากลเพื่อคนพิการ” ลงนาม MOU ส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้า
29 Mar 2024

“สภาดิจิทัลฯ” ผนึกกำลัง “สวทช.” “กสทช.” “สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย” และ “มููลนิธิสากลเพื่อคนพิการ” ลงนาม MOU ส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้า ผลักดันผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล 


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดย “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” รองประธานสภาดิจิทัลฯ “นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ และ “นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ เข้าร่วม งานการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 19 (NSTDA Annual Conference: NAC 2024) ณ ห้องประชุม BIOTEC Auditorium ชั้น 1 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 


ในการนี้ “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ “ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์” ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)” “นายเอกกมล แพทยานันท์” นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ “นางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์” ประธานกรรมการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้า เพื่อขับเคลื่อนแนวทางในการพัฒนาเนื้อหาและบริการดิจิทัลบนเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชัน ที่ช่วยให้กลุ่มคนพิการทุกประเภท และกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 


ทั้งนี้ ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ อนาคตมาตรฐานเว็บไซต์ไทยและการเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้า โดย “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวถึงความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงดิจิทัลในมิติของคนพิการ และแนวทางของสภาดิจิทัลฯ ในการส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้า  


“ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า สภาดิจิทัลฯ พร้อมเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมผลักดันและสนันสนุนการพัฒนาการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้า โดยการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชน ให้มีการส่งเสริมการเข้าถึงบริการดิจิทัล ให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงได้ มีการจัดอบรมและเชิญชวนผู้ประกอบการเข้ามาพัฒนาบุคลากร และการทำประเมินเว็บไซต์ที่ดำเนินตามหลัก WCAG และสำรวจความต้องการผู้พิการ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเนื้อหาและบริการดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความต้องการ ตลอดจนการจัดทำ Award สำหรับให้ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาเนื้อหาและบริการดิจิทัลให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 


นอกจากนี้ สภาดิจิทัลฯ ยังร่วมผลักดันเรื่องการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ ผู้พัฒนา และ ผู้ใช้บริการ ในการพัฒนาเว็ปไซต์ ให้รองรับการเข้าถึงตามมาตรฐานสากล WCAG และส่งเสริมการเข้าถึงบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อถือได้ 


“นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับสมาชิกผู้ประกอบการและผู้ดำเนินโครงการ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา Platform เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานสากล WCAG ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ โดยมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทยรองรับการเข้าถึงสำหรับทุกคน   


“นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวถึงแนวทางส่งเสริมการเข้าถึงบริการดิจิทัลอย่างถ้วนหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อถือได้ โดยต้องเริ่มจากการที่ทุกคนสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึง โดยแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการดิจิทัล ได้แก่ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 2) มีบริการที่หลากหลาย 3) การเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลที่มีมาตรฐาน และ 4) กระตุ้นให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาและบริการดิจิทัลที่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 


ภายในงาน ยังมีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความรู้ เพื่อพัฒนาการออกแบบสื่อและระบบบริการดิจิทัลผ่านช่องทางเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชัน ในรูปแบบที่คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึง ใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศและบริการดิจิทัลได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคํานึงถึงความเท่าเทียมทางดิจิทัล ผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายพัฒนาบริการออนไลน์เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของประเทศไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลต่อไป